KOSZYK 0
Produkty 0
Wysyłka 0
Razem 0

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ABCLAB.PL

Regulamin Sklepu internetowego abclab.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym” lub „abclab.pl”) w zakresie transakcji sprzedaży, której stroną jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (tj. osoba fizyczna, która dokonuje Zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). W przypadku gdy zakupem w sklepie internetowym abclab.pl jest zainteresowany przedsiębiorca nie będący, konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego) warunki sprzedaży zostaną uzgodnione indywidualnie z uwzględnieniem oczekiwań partnera handlowego i najwyższych standardów biznesowych. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy abclab.pl prowadzony jest przez Macieja Stopa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BIOANALITIC Maciej Stopa z siedzibą w Gdańsku (80-126) ul. Piekarnicza 5, nr NIP: 5930303602 , REGON: 190089308 Email: abclab@bioanalytic.com.pl , telefon:58 345 78 78 

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego.

1.3. Regulamin dostępny jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

1.4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Klient lub Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje Zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w ramach Sklepu internetowego, tj. będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

b) Sprzedawca – Maciej Stopa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Macieja Stopa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BIOANALITIC Maciej Stopa z siedzibą w Gdańsku (80-126) ul. Piekarnicza 5, nr NIP: 5930303602 , REGON: 190089308 Email: abclab@bioanalytic.com.pl , telefon:58 345 78 78 prowadzący Sklep internetowy abclab.pl

c) Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

d) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.abclab.pl , o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; regulamin dostępny jest w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu,

e) adres email Klienta – indywidualny adres poczty email Klienta podany w trakcie rejestracji, jako adres właściwy do komunikacji emailowej z Klientem

e) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.abclab.pl za pośrednictwem którego Klient może nabyć Towary po złożeniu Zamówienia

f) Towar – przedmioty prezentowane w Sklepie Internetowym wraz z ceną nabycia, których opis jest dostępny przy produkcie;

g) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystanie serwisu internetowego sklepu.

h) Konto klienta – baza danych przydzielana Klientowi po Rejestracji konta w Sklepie internetowym, zabezpieczona loginem i hasłem, umożliwiająca Klientowi m.in. dokonywanie zakupów;

i) Rejestracja konta – czynność polegająca na założeniu Konta Klienta poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie internetowym;

j) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014,Nr 827);

l) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

m) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1. Zakup Towarów w Sklepie internetowym może nastąpić poprzez złożenie Zamówienia poprzedzonego rejestracją w Sklepie internetowym. 

2.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Sklepie internetowym.

2.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, a następnie aktywowanie konta poprzez uruchomienie linku przesłanego na adres email klienta. 

2.4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.5. Skorzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformacyjny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa - Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 74.0.1. lub nowszej, Safari lub Chrome w wersji 81 lub nowszej, aktywny adres e-mail.

2.6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

3.1.Zakupy w Sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu internetowego.

3.2. Ekspozycja internetowa Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.3. Zamówienie może zostać złożone poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sklepu (w przypadku braku rejestracji konta), lub poprzez posłużenie się danymi podanymi podczas rejestracji konta.

3.4. W celu dokonania zamówienia konieczne jest potwierdzenie znajomości niniejszego regulaminu, zapoznanie się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie oraz potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Realizacja zamówienia” i „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty”.

3.6. Klient składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu składa ofertę kupna określonych towarów. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych przyjmuje ofertę lub np. w przypadku braku niektórych towarów w magazynie składa klientowi kontrofertę (art. 68 Kodeksu cywilnego).

3.7. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu.

3.8. Za moment zawarcia umowy uważa się moment wysłania przez Sklep informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia lub w przypadku kontroferty – potwierdzenie jej przez klienta.

3.9. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.10. Klient jest zobowiązany uiścić cenę w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy. W przypadku braku zapłaty we wskazanym terminie Sklep skontaktuje się z Klientem wyznaczając dodatkowy termin płatności. W przypadku braku zapłaty w dodatkowym terminie Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży zgodnie z art. 491 Kodeksu cywilnego. 

3.11. Wszelkie świadczenia są realizowane przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zasadą jest realizowanie zamówień w ciągu 3 dni roboczych. 

3.12. Zamówienia w Sklepie internetowym realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.

3.13. Ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

3.14. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

4. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

4.1. Formą dostawy zamówionego towaru jest dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej. Możliwy jest osobisty odbiór zamówionego Towaru w siedzibie Sklepu ul. Piekarnicza 5 w Gdańsku między godziną 9:00 a 15:00 od poniedziałku do piątku. 

4.2. Wszelkie należności związane ze złożonym zamówieniem realizowane będą za pomocą systemu PayU. 

4.3. W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej.

Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym zaleca się niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem Obsługi Klienta Sklepu nr tel. 58 345 78 78 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abclab@bioanalytic.com.pl

4.4. W przypadku zdarzeń wymienionych w punkcie 4.3 zalecanym jest spisanie protokołu szkodowego.

4.5. Przewidywany czas dostaw i koszty dostawy wskazany jest w zakładce „Dostawa i Zwrot” i jest każdorazowo podawany podczas składania Zamówienia. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów, nie dotyczy to jednak zamówień przyjętych do realizacji.

4.6. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem Sklepu, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W celu ułatwienia wyżej wymienionej korespondencji prosimy o posługiwanie się w tytule wiadomości numerem zamówienia.

4.7. Klient ma prawo do anulowania zamówienia do dnia wysyłki towaru. W przypadku anulowania zamówienia umowę uważa się za niezawartą.

4.8. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość Sklep ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru firmie kurierskiej.

5. REKLAMACJE

5.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta w przypadku wady towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w tym m.in. art. 556 i następne. 

5.2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę (fizyczną lub prawną). Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez Klienta przed upływem dwóch lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.

5.3. Sprzedawca ustosunkuje się do wszelkich roszczeń reklamacyjnych w terminie 14 dni od otrzymania takiego żądania od Klienta i powiadomi go o uwzględnieniu lub odrzuceniu żądania reklamacyjnego.

5.4. Żądanie reklamacji powinno zostać złożona w formie pisemnej lub emailowej oraz zawierać opis wady towaru, określenie żądania Klienta, dzień powstania wady, dane korespondencyjne Klienta. Celem rozpatrzenia reklamacji należy dostarczyć reklamowany towar na adres Sprzedawcy.

Reklamacje można składać:

- na piśmie: BIOANALITIC Maciej Stopa z siedzibą w Gdańsku (80-126) ul. Piekarnicza 5

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: abclab@bioanalytic.com.pl 

- przy użyciu formularz kontaktowego na stronie Sklepu: pod nazwą „Kontakt”

5.5. W przypadku gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt.

5.6. Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia wady przez Sklep.

6. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

6.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

6.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy BIOANALITIC Maciej Stopa z siedzibą w Gdańsku (80-126) ul. Piekarnicza 5 lub elektronicznie na adres email: abclab@bioanalytic.com.pl

6.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

6.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7. GWARANCJE

7.1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Producenta, importera lub Sprzedawcę.

7.2. W razie objęcia towaru gwarancją, informacje o jej istnieniu, treści oraz czasie na jaki został udzielona zawarte jest w karcie gwarancyjnej towaru oraz w opisie towaru na podstronie sklepu internetowego.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy zgodnie z pouczeniem wskazanym w 8.2. poniżej. Wzór oświadczenie na piśmie wzór formularza o odstąpieniu, stanowi załącznik nr 1 do ww. regulaminu. W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r., prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach opisanych w punkcie 8 Regulaminu, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8.2. Pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (BIOANALITIC Maciej Stopa z siedzibą w Gdańsku (80-126) ul. Piekarnicza 5, Email: abclab@bioanalytic.com.pl , telefon:58 345 78 78) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Odbierzemy rzecz. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

i. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

k. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

9.1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy, jak również prawa Klienta w tym zakresie zostały określone w Polityce Prywatności. Korzystając ze sklepu internetowego, Klient akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.

9.2. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora: BIOANALITIC Maciej Stopa z siedzibą w Gdańsku (80-126) ul. Piekarnicza 5, Email: abclab@bioanalytic.com.pl , telefon:58 345 78 78.

9.3. Dane osobowe Klientów są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. Może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

2. Klient może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

3. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

4. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin sklepu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez informacje na stronie internetowej Sklepu oraz drogą emailową. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich opublikowania za pośrednictwem strony internetowej i nie mogą wpływać negatywnie na zamówienia zawarte przed zmianą Regulaminu. 

11.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego 

11.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 

11.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży, których stroną jest klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego jest sąd właściwy zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

11.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży, których stroną jest klient nie będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Załącznik 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy. 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Adres: BIOANALYTIC Maciej Stopa z siedzibą w Gdańsku (80-126) ul. Piekarnicza 5, email: abclab@bioanalytic.com.pl , telefon:58 345 78 78 

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy na wszelkie pytania, doradzimy.